Návrh na využití lokality Karolína

Navržená forma zástavby vychází z historicky osvědčených forem městského prostoru. Urbanistický prostor města je vymezován navrženými bloky do jednotlivých veřejných prostranství - ulic různých velikostí, do městských tříd, náměstí a parků. Lokalizace hlavních významových pilířů v řešeném území je navržena tak, aby umožňovala jednoznačnou orientaci ve vytvořeném městském prostoru a identifikaci jeho dominant. Hlavní veřejná budova - významové centrum nové části je umístěna na počátku hlavní osy procházející dvojhalím. Dále na této ose je centrální relaxační prostor, již zmíněné dvojhalí s elektrárnou a za ním kompozice vrcholí zábavním parkem.

Hlavní směry navržené struktury zachovávají a posilují urbanistickou logiku danou umístěním a orientací především těchto stávajících budov: divadlo, dvojhalí s elektrárnou a budova nádraží.

Vztah nové části města ke stávajícímu historickému prostoru (náměstí) je utvářen uplatněním výškové dominanty správního centra. Na základě počítačového modelu stávajícího města je potvrzeno, že tato dominanta je viditelná ze středové části náměstí v ose ulice 28. října a průhledem ulice Zámecké. Tato dominanta se uplatňuje už po vjezdu do starého města po stávajícím mostě M. Sýkory. Tento vztah umožňuje jednoznačnou orientaci a udává směr k nové městské části.

Centrální relaxační prostor se zimními zahradami a vodním prvkem (fontánou) záměrně potlačuje formu klasického náměstí. Nechceme tímto prostorem konkurovat hlavnímu náměstí města Ostravy, naopak chceme dodat městu prostor nového charakteru s uvolňující zelení, rostlinami a vodou, odrážející novou image města pro 21. století. Zvolené měřítko utváření prostoru je záměrně zvoleno velkorysejší právě pro podporu této nové image města.

Fakta

Lokalita:  
Termín projektu / realizace: 2000
Investor: Magistrát města Ostravy
Náklady realizace:  
Stupeň dokumentace: soutěžní projekt pro urbanisticko - architektonickou soutěž

ZDE VLOZTE POPIS

Tým

Autor / autoři: Ing. arch. Radim Václavík
Spolupráce:

Ing. Miloslav Vrána (dopravní řešení)

Ing. Milan Bartušek

Specialisté:  
Dodavatelé:  
Autor fotografií: