Školící středisko a hotel (1999)

Vybudování polyfunkčního školícího objektu pro potřebu družstevní záložny s možností pronajímání nevytížených kapacit dalším firmám.

Řešené území je součástí historického jádra městské čtvrti Ostrava -Vítkovice. Charakter místa byl utvořen koncem 19. století, kdy zde bylo vystavěno nové město s dobovým označením Nové Vítkovice. Dominantním materiálovým rysem lokality se staly červené režné cihly, menší část objektů (včetně řešeného objektu) byla vystavěna z cihel (bílých) vápenopískových.

Návrh respektuje tento kontext ponecháním původní hmoty a členění domu, tvar střechy zůstává nezměněn. Z provozních a dispozičních důvodů je zastavěná plocha navýšena při severní fasádě doplněním mezi dvěma schodišťovými vertikálními jádry.

Fakta

Lokalita: Ostrava - Vítkovice
Termín projektu / realizace: 1999
Investor: soukromá družstevní záložna
Náklady realizace:  
Stupeň dokumentace: návrh

Vnitřní atmosféra budovy vychází z prolínání původních daností odrážejících stavební materiály a dovednosti na přelomu století se soudobým názorem vycházejícím z materiálů a technologií konce 20. století. Toto prolínání původního s novým je především patrné v části dostavby severní vstupní fasády. Navržené skleněné "zakapotování" mezi dvěma rizality umožňuje lokalizovat velkoprostorové zasedací sály včetně dalších audiovizuálních učeben. Transparentní fasáda dovoluje průhledy z parteru do interiéru a opačně. Výraz skleněného pláště zjemňuje světlý potisk skel odrážející v jemné čárové grafice režnou atmosféru původního domu. Ponecháním režného zdiva s autentickými výplněmi otvorů (okna) v interiéru 1NP (restaurace) dojde k zdůraznění původní hmoty budovy. Stávající režná fasáda objektu je plasticky členěna výraznými římsami včetně oken zdobených klenáky a podokenní cihelnou římsou.

Tým

Autor / autoři: Ing. arch. Radim Václavík
Spolupráce: Ing. Zdeněk Šťastný
Specialisté: Ing. Milan Bartušek, statika
   
   

 

ATOS6 ZALOZNA 01.jpg